PRC Wire

30/10/2017 - 13:40
Warszawa

Rząd przejmuje przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego

Strona rządowa przejęła w poniedziałek przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego – zgodnie z zasadą rotacyjności zapisaną w ustawie o RDS. Przez najbliższy rok Przewodniczącą Rady będzie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Czy dialog społeczny na tym zyska, a przygotowywana nowelizacja ustawy o RDS rozwiąże problemy Rady?

Przejęcie przewodnictwa w RDS przez stronę rządową przypada w szczególnym momencie. Strona społeczna zarzuca jej bowiem częste omijanie konsultacji społecznych przy pracach legislacyjnych nad nowymi ustawami. Cierpi na tym idea oraz skuteczność dialogu społecznego. Pracodawcy RP stale o tym przypominają.

Przed stroną rządową stoi dziś ogromne wyzwanie. Kierowanie RDS to bowiem odpowiedzialność za cały dialog społeczny w Polsce! Za godzenie sprzecznych interesów stron – powiedział w trakcie uroczystości Wiceprzewodniczący RDS Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Czy strona rządowa sprosta tym zadaniom? Oby tak. Oby ten kolejny rok nie był rokiem straconym dla dialogu – dodał.

Podczas posiedzenia nominację na członka Rady Dialogu Społecznego z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ustawę o RDS czeka w najbliższym czasie nowelizacja – jej kształt dyskutowano na poniedziałkowym posiedzeniu. Projekt ten został wypracowany przez partnerów społecznych i przyjęty przez Prezydenta RP jako własna inicjatywa legislacyjna.

Zakłada on przyznanie stronie pracowników i stronie pracodawców uprawnienia w postaci wystąpienia do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w Ordynacji podatkowej. Została także dodana kompetencja umożliwiająca RDS nadzwyczajne wystąpienie do Sejmu i Senatu z informacją dotyczącą istotnych spraw będących w obszarze zainteresowania Rady. Projekt precyzuje zasady dotyczące podejmowania uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego. Zawiera też zmianę zmierzającą do powiązania okresu kadencji Przewodniczącego z okresem, za który przedkładana jest przed Sejmem i Senatem informacja o działalności RDS.

W projekcie zaproponowano również doprecyzowanie przepisów dotyczących przyjmowania stanowisk i opinii w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Dookreślono także procedury głosowania, w tym procedury głosowania korespondencyjnego oraz zasady ustalania quorum – teraz będą one analogiczne jak w przypadku RDS.

Partnerzy społeczni mają świadomość tego, że zaproponowana nowelizacja jest efektem pewnego kompromisu. Nie rozwiązuje wszystkich problemów, z jakimi borykamy się w dialogu społecznym i w codziennej aktywności w ramach RDS. Jest ona jednak na pewno krokiem w dobrym kierunku: zmierza do usprawnienia działalności Rady i wzmocnienia jej kompetencji.

Gdybyśmy nawet przyjęli najlepsze z możliwych rozwiązań, to nic one nie dadzą, jeśli będą popełniane wciąż te same błędy. Są one poważne i podważają podstawy działania Rady Dialogu Społecznego – ostrzegał jednak w trakcie posiedzenia Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Rada Dialogu Społecznego nie może być marginalizowana. Nie może powtórzyć losu Komisji Trójstronnej. Instytucja dialogu społecznego i partnerzy społeczni nie mogą być lekceważeni – podkreślał.

W tej chwili zarzuty o lekceważeniu RDS mają solidne podstawy. Rada jest np. pomijana w procesie konsultacji społecznych. Z raportu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej pod tytułem „7 grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce” wynika, że aż jedna trzecia ustaw uchwalonych przez obecny parlament to tzw. wrzutki poselskie. Są to projekty opracowane przez rząd, ale firmowane przez posłów, gdyż projekty poselskie nie muszą być konsultowane ani z partnerami społecznymi, ani z RDS. Ścieżka poselska jest w ten sposób wykorzystywana, aby omijać konsultacje społeczne.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

22 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor