PRC Wire

29/09/2017 - 8:52
Watszawa

Podkarpackie organy skarbowe podejmują dialog z przedsiębiorcami

W dniu 27 września 2017 r. w posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wzięli udział przedstawiciele podkarpackich organów administracji skarbowej. Podczas posiedzenia ustalono ramy przyszłej współpracy pomiędzy stroną pracodawców i organami administracji w celu promowania idei dialogu społecznego i budowania partnerskich relacji między przedsiębiorcami i urzędnikami.

Na wniosek Wiceprzewodniczącej Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Grażyny Podhajski do porządku obrad Rady włączono spotkanie strony społecznej z przedstawicielami regionalnych organów Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproszenie Rady przyjęli Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Piotr Bauman oraz Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu Kazimierz Pilecki.

Przedmiotem dyskusji było omówienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji skarbowej. Zgromadzeni określili wstępne płaszczyzny, których ta współpraca będzie dotyczyć. Wskazali przede wszystkim na konieczność poruszenia m. in. takich kwestii jak wymiana spostrzeżeń w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, minimalizowanie obciążeń, związanych z prowadzeniem kontroli i postępowań, szkolenia dla podatników. Podczas posiedzenia podkreślono, że szczególnie istotne jest, aby obie strony wspólnie dążyły do opracowania sposobów zwalczania szarej strefy, która szkodzi zarówno budżetowi państwa, jak i uczciwym przedsiębiorcom. Strony dyskusji zgodnie wskazały że takie działania będą służyć obu stronom, czego efektem będą wymierne korzyści dla budżetu Skarbu Państwa.

Takie wspólne inicjatywy bez wątpienia pozwolą na zmniejszenie dystansu między przedsiębiorcami a organami skarbowymi i zmianę funkcjonującego wśród obywateli poczucia, że ich sprawy i sprawy administracji to dwa zupełnie różne światy. Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obrała za jeden z celów swojej działalności doprowadzenie do faktycznie partnerskiej współpracy administracji i biznesu i zaszczepienie po obu stronach przeświadczenia, że taka współpraca jest w rzeczywistości działaniem na rzecz dobra regionu i dobra polskiej gospodarki jako całości.

Należy mieć nadzieję, że w ślad za Podkarpacką Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego pójdą również pozostałe. Uważamy, że tego rodzaju przedsięwzięcia powinny stać się standardem w relacjach między przedsiębiorcami i administracją. Oprócz szansy na wzajemne zrozumienie, byłaby to okazja do wypracowania rozwiązań i propozycji zmian przepisów, które staną się impulsem do dyskusji nad zmianami legislacyjnymi dającymi szansę na stworzenie przyjaznego biznesowi otoczenia prawnego i prawnopodatkowego, a w ostatecznym rozrachunku pozwalającymi na jeszcze dynamiczniejszy rozwój gospodarki krajowej.

Pracodawcy RP

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor