PRC Wire

13/11/2017 - 8:14
Warszawa

Stanowisko Rady Pracodawców RP wobec Konstytucji Biznesu i PPK

Pierwsze założenia ustaw z pakietu „Konstytucji biznesu” zostały przedstawione rok temu, w listopadzie 2016 r. Projekty ustaw, z ustawą – Prawo przedsiębiorców na czele, opublikowano w lutym 2017 r. Na początku kwietnia br. Pracodawcy RP zaopiniowali pakiet ustaw, odnosząc się pozytywnie do generalnej idei oraz kierunku zmian proponowanych przez Ministra Rozwoju. Zgłosiliśmy poprawki do rozwiązań szczegółowych oraz zwróciliśmy uwagę na to, że Rzecznik Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje „Konstytucja biznesu”, powinien zostać wyposażony w dodatkowe uprawnienia.

Mimo upływu kolejnych miesięcy od zakończenia procesu konsultacji społecznych, „Konstytucja biznesu” nie trafiła do Sejmu. Nie została nawet przyjęta przez Radę Ministrów. W sierpniu br., z naszej inicjatywy, reprezentatywne organizacje pracodawców wystąpiły do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z wnioskiem o przyspieszenie prac nad „Konstytucją biznesu” poprzez przyjęcie pakietu ustaw przez Rząd i skierowanie ich do Sejmu w celu rozpoczęcia kolejnego etapu procesu legislacyjnego.

Organizacje pracodawców zwróciły uwagę na to, że „Konstytucja biznesu” została przygotowana we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców, a poszczególne rozwiązania wypracowano w trakcie dogłębnych konsultacji społecznych. Przedstawione przez Ministra Rozwoju propozycje zmian prawnych, m.in. odnowa relacji biznesu z administracją – wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów (wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy); uregulowanie podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego – nacisk na ograniczenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona przedsiębiorców przed zmiennością interpretacji prawa przez urzędników; ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz organów (np. zasada proporcjonalności, zasada bezstronności); wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności – po ich upływie przedsiębiorca może skorzystać z istniejącego już 24-miesięcznego okresu obniżenia składek (tzw. mały ZUS), cieszą się poparciem środowiska pracodawców.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). To zapowiedziane w lipcu 2016 r. rozwiązanie ma stanowić ważny instrument będący bodźcem do generowania dodatkowych długoterminowych oszczędności emerytalnych, finansując za pośrednictwem polskiego rynku kapitałowego inwestycje prorozwojowe. Mimo licznych i często powtarzanych zapowiedzi, projekt nie został do tej pory przedstawiony i skierowany do konsultacji społecznych. Taki stan rzeczy nie jest pożądany z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą poznać kształt projektowanych rozwiązań oraz włączyć się w merytoryczną dyskusję na temat reformy III filaru polskiego systemu emerytalnego. Za niepożądane należy również uznać odkładanie na późniejszy czas zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, których aktywa są w obecnych warunkach systematycznie uszczuplane za sprawą działania mechanizmu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Pracodawcy RP oczekują przedstawienia przez Radę Ministrów ostatecznej wersji projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucji biznesu”, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i ustawy dotyczącej przekształcenia OFE oraz ich przyjęcia, co umożliwi przejście do parlamentarnego etapu procesu legislacyjnego.

Rada Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

22 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor