PRC Wire

18/05/2017 - 6:00
Warszawa

Firmy współtworzą nowe kierunki studiów

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Studia dualne, stypendia, wspólne badania naukowe, transfer technologii – przedsiębiorcy coraz śmielej uczestniczą w życiu akademickim. Efektywna współpraca wzmacnia obopólny rozwój.

Politechniki stworzyły odrębne działy zajmujące się innowacjami oraz transferem technologii, czyli wielotorową współpracą z przemysłem. W praktyce pojawiły się inicjatywy konkretnych firm, które liczą na obustronne korzyści. Uczelnie zyskują popularyzację wyników swoich badań, przeniesienie własności intelektualnej do gospodarki, a przedsiębiorstwa kadrę kompleksowo wyedukowaną, także pod czujnym okiem praktyków, oraz możliwość czynnego wykorzystywania ośrodków badawczych.

I tak Politechnika Warszawska rozwija obecnie projekt Kampus+, dzięki któremu przy udziale PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Samsung Electronics Polska i Pro Development chce stworzyć największy hub innowacyjny Smart Living Lab (smart home, smart city i vehicle-to-grid) w Europie Środkowo-Wschodniej. Kooperacja polega na testowaniu konkretnych rozwiązań w celu wykreowania komercyjnego sektora inteligentnego budownictwa w Polsce.

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej organizuje współpracę z firmami na zasadzie przedmiotu: ‘Projekty zespołowe’ dla studentów III roku. Praca w grupach polega na praktycznym zrealizowaniu pomysłów danego przedsiębiorstwa. Stworzone projekty są często najistotniejszą pracą zaliczeniową w czasie studiów.

Volkswagen Polska i Politechnika Poznańska kooperują wielokierunkowo organizując między innymi stypendia „Engineer Development Program” zapewniające praktyki studenckie, semestr, czyli pięć miesięcy zajęć na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym, kurs języka germańskiego czy dwuletni płatny staż, po którym 75 proc. stypendystów otrzymuje stałe zatrudnienie w firmie. Z niemiecką dokładnością Volkswagen wylicza swoje zaangażowanie finansowe, które dla jednego stypendysty wynosi 141 tys. złotych.

Podobna jest inicjatywa InnoEnergy – holenderskiej firmy na rzecz innowacji, tworzenia przedsiębiorstw i edukacji w zakresie zrównoważonej energii. Studentom, także polskim, oferuje program uzupełniający regularne studia doktoranckie, realizowane równocześnie w jednostkach macierzystych. Dla młodego naukowca korzyścią może być zagraniczny staż, dla promotora międzynarodowa współpraca naukowo-biznesowa.

Najszybszą formę pozyskiwania nowej kadry opracowała firma Flex – kontraktowy producent urządzeń elektronicznych, współtworząc na Politechnice Gdańskiej studia podyplomowe. Przedsiębiorstwo inspiruje równocześnie uczelnię do tworzenia nowych kierunków, dla absolwentów których oferuje wakaty. Powyższy projekt nosi miano studiów dualnych. Jest to forma kształcenia praktycznego, w której student przemiennie odbywa zajęcia w szkole wyższej i praktyki w firmie, która staje się również ko-promotorem prac dyplomowych. Politechnika Śląska dba o wyrównanie godzin spędzonych na zajęciach teoretycznych z czasem przeznaczonym na budowanie doświadczenia zawodowego. Stale współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z której jedenaście firm uczestniczy w programie studiów dualnych, między innymi Delphi czy Tenneco. Testowanie takiego modelu nauki odbywa się na różnych kierunkach, póki co, bez wsparcia systemowego ze strony państwa.

Równolegle do tworzącego się w Polsce wolnego rynku, rodzime uczelnie uzyskiwały coraz więcej autonomii rozwijając potencjał naukowy w oparciu o progres regionu, na którym funkcjonowały. Zazębianie się obu nurtów, biznesowego z badawczym, trwa od momentu przemian ustrojowych, lecz forma tej współpracy znacząco zmieniała się pod wpływem czasu. – Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku szkoła wyższa utrzymywała ścisłe kontakty z firmami i instytucjami zewnętrznymi, prowadzone były między innymi badania w zakresie technologii mikrofalowych i hydroakustyki – zwraca uwagę Piotr Nowiński specjalista inżynierii dźwięku, absolwent Politechniki Gdańskiej.

Z biegiem lat ekspercka wyższość uczelni ustąpiła dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstw. Przemysł zaczęły cechować: nowoczesność, praktyczne podejście, wdrożenia. Podczas gdy kadra naukowa umacniała się w teorii. – W specyficznym zawodzie informatyka, niekoniecznie praktyka jest najważniejsza – mówi programista Maciej Zacharczuk – ale takie przygotowanie do zawodu, by absolwenci umieli się szybko uczyć nowych rzeczy. I politechnika właśnie to, jeszcze kilkanaście lat temu, robiła najlepiej.

Zmieniające się trendy na rynku pracy wymuszały na szkołach wyższych uatrakcyjnienie oferty dla absolwentów szkół średnich. Kierunki były stale modyfikowane, a wiedza uaktualniana. Lecz największy zwrot nastąpił w momencie pojawienia się deficytów kadrowych w branżach inżynierskich. Z biernego obserwatora zawodowych poczynań swoich studentów, uczelnie wyższe czynnie zaczęły uczestniczyć w rozwoju specjalizacji pomagając w wyborze stażu lub oferując wsparcie merytoryczne po skończeniu studiów.

Do wykorzystania pozostaje wynalazczy potencjał uczelni technicznych. Przy okazji publikacji pierwszego w Polsce Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 podsumowano i ten potencjał: W latach 2008-2016 naukowcy z Politechniki Wrocławskiej otrzymali najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe – 1112, na drugim miejscu jest Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie 693, trzecią lokatę zajmuje Politechnika Łódzka – 532. Według dr Alicji Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP na Zachodzie to przemysł inicjuje prace badawczo-rozwojowe. A istotą patentu powinna być możliwość jego komercjalizacji. Od instytucji naukowych zaś oczekiwać powinniśmy patentów najwyższej jakości, takich które wyznaczają standardy dla całych branż .

Naukowcy wzbudzają w przedsiębiorcach społeczną odpowiedzialność, bo kompleksowe wykształcenie zależy w równej mierze od teorii jak i praktyki. A firmy nie ukrywają, że wzajemne kontakty pomagają także w budowaniu rozpoznawalności ich marek.

Powiązany temat:

https://www.prconnect.pl/inzynierskie-wakaty-wyzwaniem-dla-headhunterow/

Kontakt:

Źródło:

PRConnect

Website:

https://www.prconnect.pl

Kontakt:

Anna Szydlarska-Konarska

Telefon:

+48502618994

Email:

a.szydlarska@prconnect.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor