1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

   

  1. Polityka Ochrony Prywatności określa, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Odbiorcach korzystających z Serwisu. Celem Polityki Ochrony Prywatności jest zapewnienie Odbiorcom ochrony prywatności odpowiadającej standardom określonym w przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Wykorzystanie Usług dostępnych w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  3. W zależności od rodzaju Odbiorców, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, w Serwisie stosowane są różne formularze rejestracji, które dostępne są na stronie prconnect.pl, www.prconnect.com.pl, www.prconnect.eu lub mogą być przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail.
  4. Korzystanie z Serwisu w szczególności z Informacji Prasowych przekazywanych w ramach Serwisu w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail jest dobrowolne i w każdym momencie Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania „Informacji prasowej”, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłana została „Informacja prasowa”. Po kliknięciu w link e-mail, Odbiorca zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów. Przez „Informację prasową” rozumie się usługę, którą Odbiorca otrzymuje bezpłatnie na swój adres e-mail w postaci wiadomość e-mail.
  5. Wyrażając zgodę na subskrybowanie „Informacji prasowej”, Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Usługodawcy, w tym informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  6. Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przechowywania i przetwarzania przez Administratora, danych osobowych Odbiorców uzyskiwanych w związku ze świadczeniem usług dystrybucji „Informacji prasowej”.
  7. Administratorem danych osobowych jest: PRConnect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000663586 NIP: 5272797423, REGON: 366605490  (zwana/y dalej „Administratorem”).
  8. Administrator oświadcza, iż dane osobowe Odbiorców pozyskane zostały ze źródeł ogólnie dostępnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.
  9. Administrator przetwarza dane osobowe Odbiorców zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Odbiorców w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy, a także podmiotów z nim powiązanych lub/i współpracujących wyłącznie w zakresie jego działalności zawodowej, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
  11. Odbiorca wyrażając zgodę na subskrypcję „Informacji prasowej” obowiązany jest podać następujące dane osobowe: swoje imię nazwisko/nazwę i adres e-mail, dane konta/użytkownika (nick) na portalach społecznościowych.
  12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 11 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie „Informacji prasowej”.
  13. Administrator przetwarza dane osobowe Odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia w ramach działalności zawodowej,usługi przekazywania „Informacji prasowej” przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.
  14. Administrator może wskazać inne, niż podane w ust. 11 dane osobowe Odbiorców przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Odbiorcy, wyrażoną po powiadomieniu go przez Administratora o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
  15. Odbiorca ma prawo do weryfikacji i modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie.
  16. Odbiorca ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@prconnect.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Odbiorcy, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
  17. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Odbiorców podmiotom z nim powiązanych lub/i współpracujących wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności zawodowej związanej z dystrybucja informacji oraz podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
  18. W związku z odwiedzaniem przez Odbiorcę strony internetowej, w ramach której można subskrybować „Informację prasową”, Administrator jest w posiadaniu adresów IP Odbiorców oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Odbiorców.
  19. Poza danymi wskazanymi w ust. 18 strona internetowa w ramach, której można wyrazić zgodę na subskrypcję „Informacji prasowej” w sposób automatyczny, zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Odbiorców przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  20. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu korzystania z Serwisu w szczególności z otrzymywania „Informacji prasowej”, w tym, aby rozpoznać urządzenie Odbiorcy i wyświetlić „Informację prasową” dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na uzyskanie dostępu, otrzymywania „Informacji prasowej”.
  21. Pliki nie będą wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o Odbiorcach.
  22. Odbiorca w każdym czasie może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z „Informacji prasowej”.
  23. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, Odbiorca zostanie poinformowany zmianie przy wy korzystaniu adresu e-mail wskazanego w formularzu subskrypcji.