REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRCONNECT SP. Z O.O.

 1. A. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady i sposób korzystania z Usług Świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Zamówienia (Regulamin).
  2. Składając Zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
  3. Dane i informacje przekazane przez Zamawiającego Usługodawcy, nie mogą służyć tworzeniu innych baz danych, ponadto dane i informacje przekazane przez Zamawiającego, a znajdujące się w zasobach Usługodawcy nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. B. Definicje

  Na potrzeby Regulaminu, określone terminy oznaczają:

  1. Usługodawca – PRConnect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000663586 NIP: 5272797423 REGON: 366605490 zwany dalej: “Spółką”), będący organizatorem i właścicielem serwisu dostępnego pod adresem http://www.prconnect.pl, prconnect.com.pl, www.prconnect.eu
  2. Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej lub instytucja, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który/która zawiera z Usługodawcą umowę (Zamówienie) o świadczenie określonych w niniejszym Regulaminie usług.
  3. Odbiorca – osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz wynikających z Zamówienia.
  4. Platforma dystrybucji – zorganizowana platforma składająca się z narzędzi udostępnianych Zamawiającemu za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem: http://www.prconnect.pl prconnect.com.pl  www.prconnect.eu , do którego prawa autorskie  i właścicielskie przysługują wyłącznie Usługodawcy, umożliwiająca
  5. zamieszczanie, edytowanie oraz przesyłanie Materiałów.
  6. Materiały – informacje w formie tekstowej, graficznej, audio, video lub innej formie multimedialnej przekazane przez Zamawiającego, przeznaczone do dystrybucji i szerokiego rozpowszechniania przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług lub opracowane i opublikowane przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie Zamawiającego, w celu realizowania Usług.
  7. Usługi – produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę polegające m.in. na: odpłatnym przekazywaniu (dystrybucji) i udostępnianiu Materiałów Zamawiającego do wskazanej grupy Odbiorców oraz ich szerokim rozpowszechnianiu w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać (sieć Internet), chyba że zakres Zamówienia określa inne warunki realizacji usługi.
  8. Zamówienie – zobowiązanie na podstawie, którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

  Platforma (Newsroom)system zarządzania i dystrybucji informacji umożliwiający Zamawiającemu samodzielną edycję plików tekstowych, fotografii i treści graficznych oraz plików video związanych z Usługą świadczoną na rzecz Zamawiającego na podstawie Zamówienia oraz edytowanie i wprowadzanie zmian informacji identyfikujących Zamawiającego (zmiana nazwy, adresu, dane kontaktowe, logo).

 3. C. Dane osobowe
  1. Składając Zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie danych Zamawiającego przez Usługodawcę a także podmioty z nim powiązane lub/i współpracujące wyłącznie w zakresie usług objętych Zamówieniem . Dane te to m.in: imię i nazwisko/nazwa, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP i inne dane niezbędne do realizacji usługi.
  2. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do wglądu do podanych danych i ich edycji.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Zamawiającego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  4. W przypadkach innych niż zawarte w pkt 3, dane Zamawiającego pozostaną nieujawnione innym podmiotom. Usługodawca uprawniony jest do używania zgromadzonych danych Zamawiającego do prowadzenia Usług, w szczególności w celu świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług i obsługi Odbiorców Usług, konta Zamawiającego czy obsługi procesu rejestracji.
   Usługodawca podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych mu danych Zamawiającego.
 4. D. Zamówienie
  1. Zamówienie może zostać zawarte:
  2. drogą elektroniczną poprzez zatwierdzenie linku akceptacji wybranej oferty pakietu Usług przez Zamawiającego. Poprzez zatwierdzenie linku akceptacji następuje rejestracja w Serwisie i założone zostaje konto użytkownika, do którego Zamawiający uzyskuje dostęp.
  3. poprzez podpisanie druku Zamówienia w formie papierowej.  Na podstawie danych zawartych w Zamówieniu następuje rejestracja w Serwisie i założone zostaje konto użytkownika, do którego Zamawiający uzyskuje dostęp.
  4. Zamówienie obowiązuje przez okres korzystania z wybranego Pakietu Usług. Zamówienie może zostać automatycznie odnowione na kolejny okres zgodnie z warunkami zawartymi w Zamówieniu i/lub wygasa po zakończeniu wskazanego okresu realizacji usługi.
 5. E. Płatności
  1. Usługodawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, doręczy Zamawiającemu fakturę VAT, przy czym strony dopuszczają możliwość przekazania faktury drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Oryginał faktury VAT doręczony zostanie każdorazowo na adres wskazany w Zamówieniu.
  2. Wynagrodzenie określone w Zamówieniu płatne jest z góry, w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
  3. Zapłata wynagrodzenia jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług.
  4. Brak zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zwalnia Usługodawcę z obowiązku świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług.
 6. F. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi będące przedmiotem Umowy z najwyższą starannością, na warunkach określonych w Zamówieniu.
  2. Usługodawca zobowiązany jest w zakresie i na warunkach ustalonych z Zamawiającym założyć i prowadzić konto Zamawiającego umożliwiające mu nieograniczony w miejscu i czasie dostęp do Platformy w celu zamieszczania i dystrybucji Materiałów. Założenie konta odbywa się poprzez nadanie loginu oraz hasła uprawniającego do korzystania z Platformy Usługodawcy.
  3. Usługodawca zobowiązany jest w zakresie i na warunkach ustalonych z Zamawiającym dystrybuować przekazane przez Zamawiającego Materiały do zdefiniowanych przez Zamawiającego Odbiorców oraz publikować i rozpowszechniać te Materiały w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać (sieć Internet), chyba że zakres Zamówienia określa inne warunki realizacji usługi. Usługodawca nie gwarantuje jednakże, Zamawiającemu wykorzystanie i/lub publikacji Materiałów Zamawiającego przez Odbiorców.
  4. W przypadku powierzenia przygotowania i/lub dystrybucji Materiałów przez Zamawiającego, Usługodawca zobowiązany jest do realizacji usługi w terminie wynikającym z warunków Zamówienia.
  5. Usługodawca uprawniony jest dokonywać zmian lub modyfikacji Materiałów wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego, chyba że konieczność zmian lub modyfikacji wynika z przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług.
 7. G. Obowiązki Zamawiającego
  1. Zamawiający podczas oraz w związku z wykonywaniem Zamówienia zobowiązany będzie przestrzegać zasad obrotu gospodarczego oraz współżycia społecznego, a w przekazywanych Usługodawcy Materiałach nie naruszać zasad uczciwej konkurencji określonych m.in. w przepisach Ustawy z dnia 08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  2. Zapłacić Usługodawcy umówione wynagrodzenie w terminach i wysokości określonych w Zamówieniu.
  3. Przekazywać Usługodawcy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania Usług przez Strony.
 8. H. Treść Materiałów
  1. Usługobiorca uprawniony jest do odmowy zamieszczenia i dystrybucji Materiałów  dostarczonych przez Zamawiającego lub świadczenia innych umówionych Usług, jeśli uzna, że dostarczone Materiały są sprzeczne z przepisami prawa, obrotem gospodarczym lub zasadami współżycia społecznego. O odmowie, o której mowa w zdaniu pierwszym Usługodawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
  2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zmianie danych lub informacji zamieszczonych w Materiale lub mających wpływ na świadczenie Usług będących przedmiotem Umowy.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie poinformowania go o zmianach, o których mowa w pkt.2 powyżej.
  1. Po wysłaniu (dystrybucji) Materiałów, Zamawiający nie będzie miał możliwości edycji i korekty tych Materiałów, może zamieścić sprostowanie informacji (Materiału) poprzez ich ponowną wysyłkę. Możliwość edycji i korekty opublikowanej informacji będzie dotyczyła tylko serwisu Usługodawcy i będzie dostępna w terminie do 48 godzin od czasu jej publikacji.
 9. I. Reklamacje
  1. Zamawiający może złożyć reklamację w formie pisemnej i wysłać ją na adres:  biuro@prconnect.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 h od zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
  2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać, co najmniej: określenie danych Zamawiającego oraz opis zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia oraz inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na zgłoszenie.
  3. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie  do 7 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Usługodawcę. W przypadku skomplikowanego zgłoszenia, Usługodawca zastrzega uprawnienie do przedłużenia wskazanego terminu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  4. Rozstrzygnięcie prawidłowo zgłoszonej reklamacji przekazane zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 10. J. Prawa autorskie
  1. Zamawiający oświadcza, że posiadać będzie autorskie prawa majątkowe, prawa zależne oraz prawa własności przemysłowej do Materiałów oraz znaków towarowych, logotypów niezbędnych do zamieszczenia Materiałów i/lub świadczenia Usług i nie będą one naruszały praw osób trzecich. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu naruszeń praw, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. Zamawiający udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji wyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Materiałów w całości lub części, w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz udziela zezwolenia na wykonywanie przysługujących mu praw zależnych w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały lub Reklamę internetową utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt b: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   1. Jeżeli w wyniku realizacji Zamówienia, powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego wyłącznym autorem będzie Usługodawca oraz/lub powstaną prawa wynikające z własności przemysłowej, prawa autorskie wraz z prawami zależnymi oraz wynikające z własności przemysłowej przysługiwać będą wyłącznie Usługodawcy.
   2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy ustalone zostanie nowe pole eksploatacji, Zamawiający udzieli Usługodawcy licencji na zasadzie pierwszeństwa, w zakresie i na warunkach określonych w pkt. 2 dodatkowej licencji.
 11. K. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Z zastrzeżeniem postanowienia Art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę z winy umyślnej), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  2. niedostępności trwałej lub chwilowej Usług z przyczyn leżących po stronie podmiotów innych niż Usługodawca,
  3. przerwy w dostępie do Usług spowodowanej koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  4. opóźnieniu w terminowym wykonaniu Usługi prawnej spowodowanym działaniem siły wyższej.
  5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Materiałów przekazanych, zamieszczonych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. Wyłączną odpowiedzialność za treść Materiałów ponosi Zamawiający. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzenia szkody czy/lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w wyniku opublikowania Materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
  6. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń majątkowych i niemajątkowych, Zamawiający zwróci Usługodawcy wszelkie koszty jakie ten poniesie w celu zwolnienia się od odpowiedzialności.
 12. L. Zmiany w Regulaminie
  1. Usługodawca uprawiony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  2. Usługodawca zawiadomi Zamawiającego o zmianach w Regulaminie, na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian, chyba że ich wprowadzenie wynika ze zmiany przepisów prawa lub innych okoliczności, niezależnych od Usługodawcy.
  3. Regulamin stanowi integralną Umowy.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostepnienia go na stronie prconnect.pl www.prconnect.com.pl, www.prconnect.eu