PRC Wire

14/06/2019 - 9:50
Warszawa

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego może ograniczyć dostępność leków

Rozpoczęte na początku roku prace nad nowelizacją Prawa Farmaceutycznego miały polegać, zgodnie z uzasadnieniem, na określeniu szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych do ludzi, jako konsekwencja implementacji przepisów Unii Europejskiej. Niestety zaproponowane zapisy mogą ograniczyć płynność obrotu produktami leczniczymi, a tym samym dostępność leków na polskim rynku.

Wynika to z faktu, iż zaproponowane w nowelizacji brzmienie art. 77a może prowadzić do interpretacji tego przepisu w sposób ograniczający możliwość zawierania umów o przechowywanie lub dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie do relacji podmiot odpowiedzialny – podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną.

Ponadto w ustępie 4 art. 77a wprowadzono zakaz podzlecania czynności objętych w/w umową innym hurtownikom (hurtownik, który zawrze umowę z podmiotem odpowiedzialnym o przechowywanie lub dostarczanie produktów leczniczych nie będzie mógł podzlecić tych usług innym podmiotom). Zaproponowane rozwiązanie stoi w sprzeczności z samą ustawą – Prawo Farmaceutyczne, w tym z zakresem czynności mieszczących się w definicji obrotu hurtowego, a także z rozporządzeniem w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

W świetle obowiązujących przepisów, zlecanie czynności z zakresu obrotu hurtowego jest w pełni dopuszczalne, i nie powinno być w żaden sposób ograniczane. Apelujemy więc, aby w procedowanej ustawie dokonać stosownych korekt poprzez wskazanie w treści art. 77a, że dotyczy on wyłącznie zawierania umów przez podmioty odpowiedzialne (w celu umożliwienia przechowywania i dostarczania leków w ich imieniu przez podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne) i nie narusza on obecnie obowiązujących przepisów i wytycznych o obrocie hurtowym, w świetle których outsourcing czynności z zakresu obrotu hurtowego jest w pełni dopuszczalny. Ponadto apelujemy o odejście od zakazu ograniczania podzlecania innym hurtownikom czynności objętych umową o przechowywanie lub dostarczanie produktów leczniczych, zawieraną pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/nowelizacja-prawa-farmaceutycznego-moze-ograniczyc-dostepnosc-lekow

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor